DỊCH VỤ

home-bg

TƯ VẤN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG CƠ QUAN ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

Tư vấn cho cơ quan, đơn vị nhà nước xây dựng Đề án, Chương trình, Kế hoạch… về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử/chính quyền số, chuyển đổi số, Đô thị thông minh,…
Tư vấn về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Luật công nghệ thông tin và Luật Đầu tư công, bao gồm:

  • Tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo Tiền khả thi dự án
  • Tư vấn lập Báo cáo Đầu tư; Báo cáo Khả thi; Đề cương và dự toán chi tiết cho hạng mục ứng dụng Công nghệ thông tin
  • Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật cho dự án công nghệ thông tin
  • Tư vấn quản lý dự án
  • Tư vấn giám sát thi công công trình công nghệ thông tin